Wednesday, September 8, 2010

Maghinampang sing may kasadya kag paghigugma…Dagtaw ta!

Ang pagdagyaw sa hinampang isa na ka tradisyon halin pa sang una sa seminaryo. Ang komunidad nagapartisipar gid sa sining hilikuton nga nagahatag sang tuman nga kalangkag kag kasadya sa bilog nga katapo sang komunidad. Ang pagpakig-ambit sang kada isa sa hinampang nagadugang sang duag kag kapag-on sa relasyon sang mga seminarista bilang mag-ululutod. Ang komunidad padayon sa pagpanglakaton kag nagadagyaw paagi sa paghimbun kag paghatag sang ila kaugalingon sa paghinampang. Ang tanan nga kabudlayan nagahaganhagan kung ang seminarista makapalapit sa lugar halampangan kag makapabutyag sang ila kaugalingon para sa tanan.
Maghinampang kita sing may kasadya kag paghigugma. Ang paghampang nagabulig sa aton sa pagdiskubre sang aton kaugalingon. Ang pagdagyaw sa hinampang isa ka tini-on sa pagpasalamat sa mahal nga Diyos bangud kay ini ti-on sang paghilinugyaw kag kasadyahan. Nga-a bala nagahinampang kita? Ang paghinampang sing may kalipay nagaimbitar sa aton sa paghatag sang bug-os nga kaugalingon nga wala sing pagpangduhaduha. Kung ang tanan malipay, makabatyag kita sang kasulhay kag paghaganhagan sa aton balatyagon. Indi naton manigar nga sa pormasyon aton naeksperyensyahan ang tuman kadamo nga kabudlayan kag palaligban. Apang ini tanan aton malimtan kung kita nagadagyaw sa paghinampang. Ang tagsa nga pagkadlaw sang miyembro sang FG ukon class nagahatag kabuhi kag bilang balus sa ila yuhom ginapakita man naton ang tumalagsahon nga yuhom nga nagahalin sa guya nga manayanaya. Kung kita nagahampang sing may kasadya malimtan naton ang pagdumot kag kaakig sa iban. Ining mga hibubun-ot gin-islan sang paghigugma kag pag-amuma halin sa grupo kag sa Diyos nga tagtuga. Ini nga pamatasan duna na sa mga seminarista. Ang paghinampang ginapatigayon indi tungod kay amo ini kinaandan naton nga hilikuton. Ang paghinampang nagabulig sa seminarista sa pagtubo kag paglambo sa pormasyon. Ang kada isa wala nagapaindis indis kay gusto nila magda-ug kundi ang kada seminarista nagahandum sa paghampang sing may paghigugma. Ang matuod-tuod nga kalipay aton malambot kung kita nagahigugma. Amo ini ang rason kung nga-a dapat tanan maghampang agud mabatyagan sang kada miyembro nga ang presensya sang isa tama gid ka importante kay sila kabahin sang grupo kag naga-unong sa tanan agud malambot ang kadalag-an sa paghinampang. Paghigugma ang nagatulod sa aton kung nga-a kita nagahampang. Ang aton kalipay indi matumbasan sang tropeyo nga aton maangkon. Ang matuod tuod nga padya nagahalin sa taguipossoon nga bunga sang paghigugma kag kalipay.
Ang paghigugma kag pagsinadya sa aton paghinampang amo ang duha ka bagay nga nagapapag-on sang aton relasyon. Ang komunidad padayon nga nagahimbon, nagahatag sang ila kaugalingon kag sincero nga partisipasyon. Ang aton pagdagyaw halad naton sa makaako. Ang aton kalipay, kasakit kag pagsakripsiyo ginapahaganhagan sa paghinampang nga halin sa taguiposoon. Itib-ong ang aton kadalag-an, maghinampang sing may kalipay, maghigugma sang husto kag magdayaw sing nagakaigo.
Maghinampang sing may kasadya kag paghigugma… Dagyaw ta!
Reynard Tubid
Lanubo

No comments:

Post a Comment